Thứ Bảy, ngày 08 tháng 8 năm 2009

Album Nhạc xưa _ Audio by album

From: Sung Truong *Vinh Nguyen *Kinh Nguyen

Album Nhạc xưa _ Audio by album

Web site có trên ngàn dĩa nhạc tiền chiến
với giong hát của những danh ca.

http://music.hatnang.com/audio/by/album