Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

NHỮNG BỆNH... VÔ DUYÊN!

From: Gia To* nguyet nguyen* nickhelene*Nguyet Le *
Ernest VINH* Nguyen Vien* Duong Pham

Không nên để người cao niên mắc thêm
NHỮNG BỆNH... VÔ DUYÊN!
BS Đỗ Hồng Ngọc

Tuy già không phải là một bệnh nhưng già thì thường có bệnh.
Bệnh thì có bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh có duyên và bệnh... vô duyên
.
Đoc tiếp http://caonienbachhac.com/blog/10-0007.pdf