Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2009

ĐẠI VIỆT SỬ LƯỢC DIỄN CA

Xin hân hạnh giói thiệu với quí bạn
Cuốn sách Người Việt hải ngoại chúng ta hằng mong đợi :

ĐẠI VIỆT SỬ LƯỢC DIỄN CA
từ Hồng Bàng tới 2009
với 8512 câu thơ thể song-thất lục-bát
của
Hồ-đắc-Duy & Nguyền-bá-Triệu
http://caonienbachhac.com/blog/09-0157.pdf