Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

Nguyễn An -người VN , kiến trúc sư Tử Cấm Thành Trung Quốc

From : Vinh Mai

Nguyen An-KTS-VN xay Tu Cam Thanh-TQ - p.1/6Nguyen An-KTS-VN xay Tu Cam Thanh-TQ - p.2/6Nguyen An-KTS-VN xay Tu Cam Thanh-TQ - p.3/6Nguyen An-KTS-VN xay Tu Cam Thanh-TQ - p.4/6Nguyen An-KTS-VN xay Tu Cam Thanh-TQ - p.5/6Nguyen An-KTS-VN xay Tu Cam Thanh-TQ - p.6/6