Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

THÔNG BÁO CỦA TỖNG HỘI HO : 313 MỘ TÙ CẢI TẠO

VIETNAMESE MIA & POW FOUNDATION

1117 Herkimer, Houston, TX 77008

www.tinhdongdoi.net

www.vietremains.org

January 15, 2010

DANH SÁCH MỘ TÙ CẢI TẠO ĐÃ TÌM ĐƯỢC TỪ NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2007

ĐẾN 1 THÁNG 10 2008

I.- DÕNG HÓC – XTÂN THNH – TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN : 28 M

1- Nguyễn văn An 15.- Nguyễn văn Trọng

2- Tạ văn Ân 16.- Lê văn Ngôn (*)

3- Phạm v8an (Công) Bằng 17.- Trần Xuân Phú (*)

4- Nguyễn văn Bia 18.- Lê Đức Thắng

5- Lê văn Chinh 19.- Nguyễn Ngô Thanh

6- Đỗ công Huệ 20.- Dương văn Tư

7- Trần Đại Vĩnh 21.- Đặng Hồng Sơn (*)

8- Ngô văn Nhật (Nhụt) 22.- Lê Kỳ Sơn

9- Phù văn Vũ (*) 23.- Bùi Quang Kính (or Tính)

10.- Trần văn Sách 24.- Hoàng Thế Tựu

11.- Nguyễn Thanh Quang 25.- Trần văn Hiếu

12.- Vũ văn Tình 26.- Nguyễn văn Tuyết

13.- Nguyễn văn Hom 27.- Trần Liệu

14.- Trần văn Quang 28-. Nguyễn văn Minh (*)

II.- ĐỒI CÂY KH – XVIỆT CƯỜNG - HUYỆN TRẤN YÊN - TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN 57 MỘ

1.- Lương Đình Bãy 28.- Nguyễn văn Linh (Sinh)

2.- Đỗ văn Ưng 29.- Dương văn Sáu (*)

3.- Trần Hữu Công (*) 30.- Trần văn Cung

4.- Hồ Nghạch 31.- Huỳnh Hữu Ba (Ban)

5.- Y Nam 32.- Bùi văn Phước

6.- Phạm văn Đoàn 33.- Phạm Phước Hồng (*)

7.- Trần văn Thạch 34.- Nguyễn văn Bãy

8.- Nguyễn thanh Vân 35.- Nguyễn văn Nô (*)

9.- Nguyễn quang Tôn 36.- Lý văn Phinh

10.- Lại thế Cường 37.- Phạm Phú Mạnh

11.- Nguyễn Phước Khiêm (Kiêm) 38.- Nguyễn thanh Chương

12.- Nguyễn Tấn Công 39.- Lưu Thinh Văn

13.- Võ Tín 40.- Dương Tấn Hưng

14.- Nguyễn Bá Thìn 41.- Nguyễn Duy Tăng (1)

15.- Lê văn Chuyên (Tuyên) 42.- Ngô Thiện Thắng

16.- Nguyễn Hữu Chí 43.- Lê Minh Luân (*)

17.- Đặng Phương Chi 44.- Dương Phúc Sáng

18.- Vương Đăng Đỡm (Don) 45.- Đỗ Xuân Sinh

19.- Phạm văn Chí 46.- Trần Tuấn Trung (3)

20.- Lương Sinh Điền 47.- Lê Văn Đông

21.- Lê Hữu Đức (Dực) 48.- Nguyễn Năng Sính

22.- Cao Triệu Đạt 49.- Nguyễn Chí Hòa

23.- Dương Hữu Chí 50.- Nguyễn văn Vân

24.- Nguyễn văn Sanh 51.- Khẫu Phụ Mạng (*)

25.- Trần Duy Đắc 52.- Dương Tấn Mông

26.- Nguyễn văn Nghĩa (*) 53.- Lê văn Đông

27.- Nguyễn văn Hai 54.- Trương văn Vinh

55.- Nguyễn văn Vân

56.- Lê văn Luận 57.- Nguyễn văn Năng

III.- MƯỜNG CÔI – HUYỆN PHÙ YÊN – TỈNH SƠN LA 13 MỘ

1.- Huỳnh Tự Trọng and 12 ngôi mộ không có mộ bia

IV.- BÃN BÒ, HUYỆN VĂN BÀN, HOÀNG TỈNH LIÊN SƠN 15 MỘ

1.- Phạm văn Nghym (*) 3.- Nguyễn Hữu Nghiệp (3)

2.- Ông Tấn Ngọc (*) 4.- Ngô Huỳnh Cãnh (3)

*.- 11 ngôi mộ không còn mộ bia

V.- KHE NƯỚC VILLAGE – HUYỆN VĂN CHẤN – TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN 06 MỘ

1.- Tôn Thất Hiệp 4.- Phan Ngoc Đaị (*)

2.- Nguyễn văn Vàng 5.- Ngôi mộ còn chữ Thu Dau Một..

3.- Huỳnh Nguyên 6.- Ngôi mộ còn chữ Thừa Thiên

*.- Hai ngôi mộ còn bia nhưng mất hết tên, còn địa chĩ, Thũ Dầu Một và Thừa Thiên

VI.- BẢN NÃ – TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN: 02 MỘ

1.- Nguyễn Trung Khiêm 2.- Nguyễn Hữu Vui

VII.- KHE CỐC, TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN 02 MỘ

1.- Phạm Minh Xuân 2.- Một mộ không bia

VIII.- XÃ VIỆT HỒNG – KHE THắM – HOÀNG LIÊN SƠN: 01 MỘ

1.- Lê Xuân Đèo (*)

IX.- XẢ KIÊN THÀNH – TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN 15 MỘ

1.- Dương văn Nữ (*) 9.- Nguyễn Quang Thái (*)

2.- Trần Thanh Đức (*) 10.- Nguyễn văn Đông

3.- Trần Sĩ 11.- Phan Huỳnh Luông (*)

4.- Nguyễn (or Trương) Quang Ân 12.- Một người tên Xuân, bia mất họ

5.- Đào văn Sinh 13.- Nguyễn Ngọc Cang

6.- Nguyễn văn Sang 14.- Phạm Gia Lai

7.- Nguyễn văn Mân 15.- Một người họ Vỏ, bia mất tên

8.- Nguyễn văn Đồng

X.- ĐỒI CON TRĂN 01 MỘ

1.- Lê Bá Tường

XI.- TRẠI CÃI TẠO NAM HÀ – TỈNH HÀ NAM NINH 120 MỘ

ROW I: 21 MỘ

1.- Hà văn Chung 9.- Hoàng văn Khuê

2.- Nguyễn văn Chi 10.- Nguyễn Đức Định

3.- Lục văn Chung 11.- Phan văn Cãnh

4.- Lương Đình Thơm 12.- Bùi văn Vụ

5.- Mộ 13 không tên 13.- Nguyễn văn Qúy

6.- Nguyễn văn Trị 14.- Hoàng văn Quang

7.- Giáp văn Hùng 15.- Nguyễn thanh Phong

8.- Đỗ văn Thông 16.- Nguyễn văn Dũng

17.- Trần văn Hiếu

Mộ số 18, 19, 20, 21 không có tên, h

ROW II: 14 M

1.- Đỗ Đình Thế 8.- Mộ bia số 25 không có tên

2.- Nguyễn Lê Tính 9.- Mộ bia số 26 không có tên

3.- Võ Thanh Tâm 10.- Mộ bia số 27 không có tên

4.- Mộ bia số 21 không có tên 11.- Mộ bia số 28 không có tên

5.- Mộ số bia 22 không có tên 12.- Mộ bia số 29 không có tên

6.- Mộ bia số 23 không có tên 13.- Mộ bia số 30 không có tên

7.- Mộ bia số 24 không có tên 14.- Hậu văn Nghĩa

ROW III: 20 MỘ

1. Nguyễn văn Lưu 12.- Lang văn Chữ

2. Nguyễn văn Nông 13.- Mộ bia số 45 không có tên

3. Mộ bia số 35 không có tên 14.- Mộ bia số 46 không có tên

4. Mộ bia số 36 không có tên 15.- Mộ bia số 47 không có tên

5. Mộ bia số 37 không có tên 16.- Mộ bia số 48 không có tên

6. Mộ bia số 38 không có tên 17.- Cao Kim Chẫn (*)

7. Mộ bia số 39 không có tên 18.- Mộ bia số 50 không có tên

8. Mộ bia số 40 không có tên 19.- Mộ bia số 51 không có tên

9. Mộ bia số 41 không có tên 20.- Mộ bia số 52 không có tên

10. Trang văn Bốn

11. Nguyễn Xuân Minh

ROW IV: 25 MỘ

1.- Mộ bia số 53 không có tên. 13.- Mộ bia số 65 không có tên

2.- Mộ bia số 54 không có tên 14.- Mộ bia số 66 không có tên

3.- Mộ bia số 55 không có tên 15.- Mộ bia số 67 không có tên

4.- Mộ bia số 56 không có tên 16.- Mộ bia số 68 không có tên

5.- Mộ bia số 57 không có tên 17.- Mộ bia số 69 không có tên

6.- Nguyễn văn Minh 18.- Mộ bia số 69 không có tên

7.- Hoàng văn Toãn 19.- Mộ bia số 70 không có tên

8.- Nguyễn văn Nhân 20.- Mộ bia số 71 không có tên

9.- Mộ bia số 61 không có tên 21.- Mộ bia số 72 không có tên

10.- Mộ bia số 62 không có tên 22.- Mộ bia số 73 không có tên

11.- Mộ bia số 63 không có tên 23.- Mộ bia sô 74 không có tên

12.- Mộ bia số 64 không có tên 24.- Mộ bia số 75 không có tên

25.- Mộ bia số 76 không có tên

ROW V: 21 MỘ

1.- Nguyễn Yến Lương 12.- Mộ bia số 89 không có tên

2.- Phùng Tân Phương 13.- Mộ bia số 90 không có tên

3.- Mộ bia số 78 không có tên 14.- Đào văn Đạo

4.- Mộ bia số 79 không có tên 15.- Mộ bia số 93 không có tên

5.- Phạm Cãnh 16.- Mộ bia số 94 không có tên

6.- Mộ bia số 82 không có tên 17.- Nguyễn Quang Quyền

7.- Mộ bia số 83 không có tên 18.- Mộ bia số 96 không có tên

8.- Vũ Sinh

9.- Trần Tư 19.- Nguyễn Hà Đăng

10.- Mộ bia số 86 không có tên 20.- Nguyễn văn Lê

11.- Nguyễn Quang 21.- Nguyễn văn Đào

ROW VI: 19 MỘ

1.- Nguyễn văn Thắng 11.- Mộ bia số 119 không có tên

2.- Lương văn Giáo 12.- Vương Huấn

3.- Mộ bia số 108 không có tên 13.- Trương Chính

4.- Nguyễn Hà Dư 14.- Nguyễn văn Hùng

5.- Mộ bia số 106 không có tên 15.- Mộ bia số 123 không có tên

6.- Phạm văn Đê 16.- Mộ bia số 124 không có tên

7.- Đinh Quang 17.- Mộ bia số 125 không có tên

8.- Trần Quang 18.- Mộ bia số 126 không có tên

9.- Mộ bia số 111 không có tên 19.- Hoàng văn Thão

10.- Mộ bia số 112 không có tên

XII.- LÀNG ĐÁ - XÃCẪM NHÂN – THI TRẤN THÁC BÀ TỈNH YÊN BÁI: 31 GRAVES

1.- Bia Mộ Lương văn Hòa * 17.- Mộ không biết tên

2.- Bia Mộ Chung Hũu Hạnh * 18.- Mộ không biết tên

3.- Bia Mộ Đỗ Hữu Tước 19.- Mộ không biết tên

4.- Bia mộ Nguyễn Minh Kiệt 20.- Mộ không biết tên

5.- Bia mộ Ngô văn Sáng 21.- Mộ không biết tên

6.- Bia mộ Nguyễn văn Bảy * 22.- Mộ không biết tên

7.- Bia mộ Trần Xuất 23.- Mộ không biết tên

8.- Mộ Thiếu Tá Hứa Minh Đức (*) 24.- Mộ không biết tên

9.- Bia mộ Chung Hữu Nam 25.- Mộ không biết tên

10.- Mộ Cố Trung Tá Đinh văn Tân * 26.- Mộ không biết tên

11.- Mộ cố Thiếu Tá Trần Đình Năm 27.- Mộ không biết tên

12.- Mộ không biết tên * 28.- Mộ không biết tên

13.- Mộ không biết tên 29.- Mô không biết tên

14.- Mộ không biết tên 30.- Mộ không biết tên

15.- Mộ không biết tên 31.- Mộ không biết tên

16.- Mộ không biết tên

Ghi chú quan trọng

-. Chúng tôi có bản đồ khu mộ, có đánh số thhứ tự, nhưng không có tên người qúa cố.

-. 30 mộ không còn bia, không còn nấm mộ. Chỉ còn một mộ còn bia, tên là Chung Hữu Hạnh

-. Một số bia mộ bi bễ, vài bia còn nguyên, nằm rãi tác trong khu mộ, không biết của mộ nào

-. Chánh quyền địa phương dã có kế hoạch phóng một con đường ngang qua khu mộ. Cọc Tim

Đường đả cấm ngay giữa khu mộ. Dự trù, khu mộ sẽ bị dời đi vào năm 2010.

-. Tại Làng Đá, ngôi mộ số10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 30, 31 đã được bốc

XIII: -. XA VIỆT HỒNG – TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN 01 MỘ

1.- Le Xuân Đèo (*)

XIIII.- TRẠI CẢI TẠO BUI GIA MAP – BUI GIA PHUC- OHUOC LONG 22 M

1.- Nguyễn Thanh Nhàn 3- Ngô Ngọc Khánh

2.- Lê Ngọc Bích

*.- 10 grave without tombstone

*- Phú Nghĩa village 09 grave without tombstone

TOTAL: 313 GRAVES

- Những ngôi mộ nầy chúng tôi đã tìm thấy vào cuối năm 2007, sau lần họp với Thứ Trưỡng Nguyễn Phú Bình. Vì vậy, đã có một số mộ đã được thân nhân bốc và cãi táng

- (*) dấu hiệu chĩ hai cốt đã được thân nhân bốc và cãi táng

- (1) Mộ trước đây đã tìm thấy, nhưng nay đã mất, chưa tìm được

- (2) Đã có thân nhân nhưng còn chờ giúp đở vì qúa nghèo.

- (3) Sau khi tù cải tạo qua đời, trại cho chôn một dãy hàng ngang gồm 6 ngôi mộ, không có mộ bia. Một thời gian sau, trại cho làm mộ bia. Một Tù Cải Tạo được lệnh đem mộ bia ra cấm trên đầu mỗi ngôi mộ. Người đi cấm bia mộ đã vô ý, cấm sai. Thí dụ: Nếu đứng trên đầu mộ (ngay trước đầu người qúa cố), mặt hướng về mộ từ đầu đến chân). Ngôi Mộ đầu tiên bên trái là ông A, mộ cuối cùng là ông F. Người cấm mộ bia sơ ý, cấm mộ bia của ông F cho ông A mộ bia ông A lại cấm cho ông F. … Rất may, người cấm mộ bia đã cho than nhân biết sự sai sót đó. May mắn thứ nhì, anh em Tù đi chon xác bạn đã dung sơn màu đỏ, vẽ trên cục đá to, chon theo dưới mộ. Do đó, chúng tôi đã thong báo cho chánh quyền địa phương sự sai sót và tìm đíng mộ của cố Trung Tá Phạm văn Nghym va ông Ông Tấn Ngọc. Cả hai đều có cục đá có vẽ tên chôn dưới mộ.

*.- Chúng tôi chân thành cãm ta:

-. Thân Nhân cũa Tử Sĩ CAO KIM CHẪN, đã gỡi cho chúng tôi danh sách Mộ Tù Cãi Tạo Nam Hà.

Sau đó, chúng tôi đã đến Trại Tù Nam Hà và kiễm lại trước khi loan tin.

-. Cháu Hiệp ỡ New Mexico đã cho chúng tôi tin tức khu mộ Làng Đá. Nhờ đó, chúng tôi đã tìm được

khu mộ nói trên và giúp cho cháu Hứa Minh Độ tìm được mộ cha là cố Thiếu Tá Hứa Minh Đức.

- Chúng tôi cám ơn các bạn Tù Cải Tạo sau đây đã cho chúng tôi tên, họ một số bạn tù đã qua đời:

1- Anh Phạm Đức Dư ở Úc Châu

2-. Đại Úy Nguyễn văn Đại,

3- Thiếu Tá Nguyễn văn Ngọc TMP/HQ/TV Tiễu khu Hậu Nghĩa

4- Anh Phạm Duy Nhân, Houston, Texas

Chúng tôi xin chân thành cãm tạ sự đóng góp cũa một số đồng đội, đồng bào trong thời gian qua. Tấm long cũa qúy vị, gia đình người qúa cố sẽ không quên – Anh Linh người Chiến Sĩ được an ùi, ngậm cười nơi chin suối.

Houston ngày 15 tháng 1 năm 2010

Chủ Tịch Tỗng Hội H.O

Nguyễn Đạc Thành

Cước chú: * Vi sơ sót thứ tự, chúng tôi xin sửa lại cho đúng.

Mộ Ông Lương Đình Bảy ở Đồi Cây Khế, không phải ở Làng Đá

Chung toi xin thanh thật cáo lỗi.

* Tỗng Hội sẽ tìm Mộ trong Nam trong chuyến đi tới. Thân nhân có

thễ lien lạc, choc hung tôi tên than nhân muốn tìm.