Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

KỲ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG-HÀ NỘI

Fm: HS-TS
Tại sao nhà cầm quyền CSVN lại chọn 1 tháng 10 làm ngày "Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội ”?
Theo tài liệu lich sử (1) tháng 7 mùa thu năm 1010 vua Lý Thái-Tổ dời  đô đến thành Thăng Long.
Từ tháng 7 mùa thu 1010 đến tháng 7 mùa thu năm 2010, thành Thăng-Long xưa tên gọi Hà Nội ngày nay, thành lập được 1000 năm .
Tính theo dương lịch thì tháng 7 mùa thu 2010 nhằm ngày 10/08/2010 .
Như vậy Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long -Hà Nội phải vào ngày 10/08/2010
Nhưng Nguyễn Sinh Hùng Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội lại ấn định ngày Đại lể này là 1/10/2010 .
Ai cũng biết 1/10 là ngày quốc khánh của Cộng hòa Nhân dân Trung hoa,

Phải chăng đây lại thêm  một trò tiểu sảo của nhà cầm quyền CSVN nhằm dối gạt toàn dân để phải ăn mừng Quốc Khánh Đại Hán dưới tiêu bài "Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội"?

Chúng ta hảy làm cho ra lẽ !

(1) TÀI LIỆU
Lời kêu gọi của Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và
Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Ău Châu
http://www.truclamyentu.info/, http://www.quansuvn.info/
1/ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Bản Kỷ - Quyển II (tr 81)... Canh Tuất, Thuận Thiên năm thứ 1 [1010], (Tống Đại Trung Tường Phù năm thứ 3)... Mùa thu, tháng 7, vua từ thành Hoa Lư, dời đô ra kinh phủ ở thành Đại La, tạm đỗ thuyền dưới thành, có rồng vàng hiện lên ở thuyền ngự, nhân đó đổi tên thành gọi là thành Thăng Long.
2/ Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Chính Biên - Quyển II - trang 106Tháng 7, mùa thu, dời kinh đô đến thành Thăng Long... Nhà vua bằng lòng lắm, mới từ Hoa Lư dời kinh đô đến Đại La thành. Thuyền ngự đến bên thành, có con rồng hiện ra. Nhà vua sai đổi tên là thành Thăng Long.
3/ Việt Nam  Sử Lược của Trần Trọng Kim - Chương IV - Nhà Lý trang 39
Thái-tổ thấy đất Hoa-lư chật hẹp không có thể mở-mang ra làm chỗ đô-hội được, bèn định dời đô về La thành. Tháng 7 năm Thuận-thiên nguyên-niên (1010), thì khởi sự dời đô. Khi ra đến La-thành, Thái-tổ lấy cớ có điềm trông thấy rồng vàng hiện ra, bèn đổi Đại-la thành là Thăng-long thành, tức là thành Hà-nội bây giờ. Cải Hoa-lư làm trường-an phủ và Cổ-pháp làm Thiên-đức phủ.
4/ Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Tập 2 của Lê Mạnh Thát - Chương X - Vạn Hạnh Và Việc Dời Đô Về Thăng Long - Trang 596 "Sau khi lên ngôi, một trong những việc đầu tiên mà Lý Thái Tổ làm, là dời đô về Thăng Long vào mùa Thu tháng 7 năm Canh Tuất (1010)".