Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ CHUYẾN CÔNG DU VIỆT NAM January 3-5, 2010

From :Sung Truong* amsfv@aol.com

BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ CHUYẾN CÔNG DU
VIỆT NAM January 3-5, 2010

Của Dân Biểu Cao Quang Ánh
Được phổ biến từ Văn phòng của Dân biểu.…
Washington, D.C

http://caonienbachhac.com/blog/10-0015.pdf