Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

TỤC NGỮ ĐỐI CHIẾU

Frm: Hoàn Đô
1)Old acquaintance will soon be remembered
Vieux amis et vieux écus sont les meilleurs
Nhân tình cũ chẳng rủ cũng đến

2)Adversity is the touchtone of virtue
L’adversité est l’épreuve du courage
Lưả thử vàng , gian nan thử người
3) Affection blinds reason
L’affection aveugle la raison
Yêu nhau quá đổi nên mê; Rồi sau mới biết kẻ chê người cười.
Yêu nhau trái ấu củng tròn ; Ghét nhau bồ hòn củng méo.
Sướng con cu , mù con mắt
4)All cats are grey in the dark
La nuit tous les chats sont gris
Tắt đèn nhà ngói củng như nhà tranh

5) All covet ,all lose
Pour avoir trop convoiter,on laisse tout échapper.
Qui trop embrasse mal étreint
Chắc quá hoá lép
Xin đừng bắt cá hai tay
Già néo đứt dây.
Tham thì thâm; Trời đã bảo thầm thì chớ có tham .