Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG

                   hO XUAN hUONG                     
                          Bà Hồ xuân Hương
Chợ Trời     by Hồ Xuân Hương
Đánh Đu     by Hồ Xuân Hương
Bánh Trôi Nước     by Hồ Xuân Hương
Đền Thái Thú     by Hồ Xuân Hương
Đền Trấn quốc    by Hồ Xuân Hương
Đồng tiền hoẻn    by Hồ Xuân Hương
Động Hương Tích     by Hồ Xuân Hương
Đánh Cờ     by Hồ Xuân Hương
Đèo Ba Dội    by Hồ Xuân Hương
ốc nhồi    by Hồ Xuân Hương
Bọn đồ dốt    by Hồ Xuân Hương
Bà lang khóc chồng    by Hồ Xuân Hương
Cảnh làm lẽ    by Hồ Xuân Hương
Cảnh Thu     by Hồ Xuân Hương
Cái quạt giấy - bài 1    by Hồ Xuân Hương
Cái quạt giấy - bài 2    by Hồ Xuân Hương
Chơi Đền Khán Xuân     by Hồ Xuân Hương
Chửa hoang    by Hồ Xuân Hương
Chùa Hương    by Hồ Xuân Hương
Chùa quán sứ    by Hồ Xuân Hương
Chùa xưa    by Hồ Xuân Hương
Con cua    by Hồ Xuân Hýõng
Dệt vải    by Hồ Xuân Hương
Dỗ Bạn Khóc Chồng     by Hồ Xuân Hương
Duyên kỳ ngộ    by Hồ Xuân Hương
Giếng nước    by Hồ Xuân Hương
Giễu quan Hậu    by Hồ Xuân Hương
Già kén kẹn hom    by Hồ Xuân Hương
Hỏi cô hàng sách    by Hồ Xuân Hương
Hỏi Trăng    by Hồ Xuân Hương
Hang cắc cớ    by Hồ Xuân Hương
Hang Thanh hóa    by Hồ Xuân Hương
Kiếp Tu Hành     by Hồ Xuân Hương
Mời ăn Trầu     by Hồ Xuân Hương
Mời ăn trầu    by Hồ Xuân Hương
Nhà Sư    by Hồ Xuân Hương
Quả Mít    by Hồ Xuân Hương
Qua kẽm trống    by Hồ Xuân Hương
Quan Thị    by Hồ Xuân Hương
Sư bị làng đuổi    by Hồ Xuân Hương
Sư bị ong châm    by Hồ Xuân Hương
Sư Hổ Mang     by Hồ Xuân Hương
Tức Cảnh Tề Sở     by Hồ Xuân Hương
Tự tình - bài 2    by Hồ Xuân Hương
Tự tình - bài 3    by Hồ Xuân Hương
Tự Tình 1    by Hồ Xuân Hương
Tát Nước     by Hồ Xuân Hương
Thương    by Hồ Xuân Hương
Thiếu nữ ngủ ngày    by Hồ Xuân Hương
Tranh hai Tố nữ    by Hồ Xuân Hương
Vịnh cái quạt     by Hồ Xuân Hương
.