Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

PHẬT NGỌC HOÀ BÌNH THẾ GIỚI

( Jade Buddha For Universal Peace )
                   Phat ngoc 1
CHIÊM BÁI
Hàng tỷ người đều ngưỡng vọng ân sâu
Tất cả chúng con kính cẩn nguyện cầu
Công đức Phật hơn hai ngàn năm trước ! (1)
Phật Thích Ca giáng trần - bao nguyện ước...
Cứu chúng sinh trong biển khổ trầm luân .

Nguyện tu hành theo giáo lý uyên thâm
Hầu thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử!
Nhân loại vẫn phạm rất nhiều nghiệp dữ
Còn gian tham , thù hận…tội quá nhiều
Gây chiến tranh tàn sát biết bao nhiêu...
Thời mạt pháp nhiều Ma vương phá đạo !
Tội ác quá nhiều gây bao nghiệp báo
Nhân lọai điêu linh - Di Lặc (2) giáng trần
Cứu độ muôn loài thoát khỏi trầm luân
Phật giáng thế vì hòa bình thế giới!
Hãy vững niềm tin tiến tu mong đợi
Hàng triệu người từ bỏ : tham, sân , si...
Sống an vui trong ánh đạo từ bi
Thế giới hòa bình - tỷ người hưởng lợi...!
Phật Ngọc Hòa Bình đi vòng thế giới
Hàng triệu người đã cầu nguyện linh thiêng
Hoa Trời đã xuất hiện khắp cõi Thiên
Sự linh ứng rất nhiệm mầu an lạc!
Thế giới hòa bình - hết loài gian ác
Hàng tỷ người đồng loạt hát hân hoan
Giấc mộng ngàn năm ca khúc khải hoàn
Hoa hạnh phúc mừng vui toàn thế giới!
Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 26 / 06 / 2010
(1) Phật lịch 2554 năm .
(2) Đức Phật Di Lặc