Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

NGÀY HOÀNG SA TẠI PARIS

From : Viet Do* nguyen bac ninh 
NGÀY HOÀNG SA TẠI PARIS 31.01.2010


Photo webshots :
http://community.webshots.com/album/576576175OCDDJf
(Bắc Ninh)

Slide webshots và Youtube :
http://community.webshots.com/slideshow/576576175OCDDJf
http://www.youtube.com/watch?v=oEWmIKYb9BU
(Bắc Ninh)

Clip video :
http://www.youtube.com/watch?v=1RZBdHfZiCo
(Nguyễn Văn Đông)