Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

NHIỀU CA SĨ VC ĐÃ BỊ BÁC ĐƠN XIN VISA ...

Frm: Nhu Nguyen* Quy Vu*Anna Queen* Reagan Cao
Tòa ÐS Hoa Kỳ Hà Nội và Tòa TLSự Hoa Kỳ Sài-gòn đã bác đơn rất nhiều ca sĩ VC xin visa du lịch qua Mỹ.
Vietland Quốc Nội Cám ơn Lý Tống ; LS Tâm Nguyễn; Ls Micheal Lưu và Ðồng Hương !
Ngày 02-08-2010, Xuân Nhi vừa nhận được tin từ các anh chị Vietland tại quốc nội cho biết sau khi Lý Tống , LS Tâm Nguyễn; & Ls Micheal Lưu phát động chiến dịch tố giác các văn công CSVN qua Mỹ hát chui trốn thuế, hiện nay Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài-gòn đã bát đơn rất nhiều ca sĩ trong nước xin Visa qua Mỹ.
Khi Vietland tại quốc nội liên hệ với Ðại Sứ Quán Mỹ Hà Nội nêu lên vấn đề Ðại Sứ Quán Mỹ đã cấp Visa cho những văn công Quốc Nội sang Mỹ để du lịch nhưng họ lại hát chui trốn thuế . Ðại Sứ Quán Mỹ rất quan tâm về vấn đề nầy .

Ðể làm bằng chứng, xin quí vị giúp BBTVL tại quốc nội mỗi người một tay gửi fax, email đơn khiếu nạn kèm theo posters có hình những ca sĩ hát chui về cho Ðại Sứ Quán & Lãnh Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội & Sài-Gòn . Những Posters có hình những ca sĩ hát chui là những bằng chứng rất cần thiết để Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cứu xét đơn .
Vietland quốc nội ước mong Lý Tống, LS Tâm Nguyễn; Ls Micheal Lưu và Ðồng Hương giúp một tay bằng cách gửi những mẫu đơn khiếu nại mà 2 vị luật sư đã đăng trên mạng, xin kèm theo posters của ca sĩ hát chui để việc tra cứu có nên cấp VISA cho những ca sĩ vi phạm luật nầy . Xin các Luật sư cho BBTVL tại quốc nội ý kiến gấp
.Thỉnh cầu Diễn Ðàn viết đơn gửi về Toà ÐSứ ở Hanoi, Tòa TLSự Hoa Kỳ ở Saigon để xin Hoa Kỳ cứu xét đơn cấp Visa cho các ca công VC chặt chẽ hơn như mẫu sau:

 
From:  (your e-mail address)
To: acshanoi@state.gov, visahanoi@state.gov, hanoiadoptions@state.
gov,

Dear Sirs/Mesdames,
As a Vietanmese American citizen, I am requesting your offices to reconsider very carefully when issuing visa(s) to any Vietnamese singer(s) who apply for tourist visa(s).
Most likely, the Vietnamese singer(s) will take advantage to perform on the stage to make huge money (up to US$8000 per show) when they tour the big cities in the U.S. where there are major Vietanmese American communities.
We doubt that they didn't pay taxes to the government
Besides, due to the poltical situation when we are struggling against the Communist Vietnam, the presence of these singers will probably cause the unrest among our community as the case of singer Dam Vinh Hung recently in San Jose, California.
Thank you for your consideration.
Your Full Name: ......................................................

Address: .................................................................
Tlephone: ................................
           
                                      *****

Ðây là chi tiết liên lạc & Fax của Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ Tại Hà Nội .
The U.S. Embassy Hanoi is located at #7 Lang Ha Street, Ba Dinh District in Hanoi, Vietnam. Hours of operation are Monday - Friday, 8:00am to 5:00pm. You may contact the Embassy switchboard at +84-4-3850-5000.
Appointments with the Ambassador or other Embassy Officials
Please send a fax to 84-4-3850-5010, or write to:
4550 Hanoi Pl, Washington DC 20521-4550
In Vietnam:
American Embassy
7 Lang Ha Street, Hanoi, Vietnam
Consular Services
2nd Floor, Rose Garden Tower, 170 Ngoc Khanh Street, Hanoi

Mailing address: 7 Lang Ha Street, Hanoi, Vietnam
Email: acshanoi@state.gov (American Citizen Services)
visahanoi@state.gov (Non-immigrant Visa Inquiry)
hanoiadoptions@state.gov (Adoption Visa Inquiry)

__________________________________ 
From: "Michael Do"
To: acshanoi@state.gov, visahanoi@state.gov, hanoiadoptions@state.
Dear Sirs/Mesdames,
Aa a Vietanmese American citizen, I am requesting your offices to reconsider very carefully when issuing visa(s) to any Vietnamese singer(s) who apply for tourist visa(s).
Most likely, the Vietnamese singer(s) will take advantage to perform on the stage to make huge money (up to US$8000 per show) when they tour the big cities in the U.S. where there are major Vietanmese American communities.
We doubt that they didn't pay taxes to the government
Besides, due to the poltical situation when we are struggling against the Communist Vietnam, the presence of these singers will probably cause unrest among our community as the case of Dam Vinh Hung recently in San Jose, California.
Thank you for your consideration.
Michael Do