Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010

LỄ GIỖ CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU

From :Toan Dang*Chung Hoang* Jade Bui[Ai hưuQuânNhu]*AMFSV
Lễ Giỗ Cố Tổng-Thống Nguyễn-văn-Thiệu
Lần Thứ 7 Tại Arlington Texas Ngày 25-9-2010gio TTT 4

gio TTT 3

gio TTT them 1
gio TTT them 2
gio TTT 5
          gio TTT 14                  gio TTT 13 
gio TTT 12
gio tttt 15
          gio TTT 9