Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Lời hay ý đẹp

From:Truong kim Anh
Lời hay ý đẹp
                  LA VIE EST BELLE
                       Cuộc sống đẹp thay
                              Chuyển ngữ: gxdaminh
http://caonienbachhac.com/cuocsongdepthaylaviestbelle.pps