Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Cười chút chơi

From:DangngocAi
PLUS ON VIEILLIT, PLUS ON RESSEMBLE À NOS ORDINATEURS. ON EST HEUREUX QUAND MÊME  ET ON  VIT AVEC NOS PETITES MISẺRES Người càng già càng giống như cái máy”com-piu-tơ”cũ: ba ngày bốn, năm tật. Dẫu sao vẩn cảm thấy “hép pi” để sống với những cái nhức đầu ,sổ mũi vặt vãnh…

http://caonienbachhac.com/cuoichutchoi-onressembleanoscomputeurs.pps

                         good morning doa hoa honggood morning have a nice day