Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Lễ tưởng niệm 26 năm các chiến sĩ Trần Văn Bá *Hồ thái Bạch*Lê quốc Quân

From: Do Viet* Lê Huu Đào
-    tại Paris, từ 11giờ, do Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris tổ-chức, tại Chùa Khánh Anh, avenue Henri Barbusse, 14, F-92220 Bagneux
-    tại Liège, từ 18giờ đến 19gìờ, do Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège tổ-chức, trước Bia Tưởng-niệm Trần Văn Bá, Parc de la Boverie, B-4020 Liège