Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Cười Chút Chơi

Switching the Role
“Why can’t you sleep ?”the wife asks her husband, who is pacing the floor at 3 a.m.
“Honey, I borrowed $1000 from Sam next door, and I owe it to him by to- morrow,”says the husband ..”I just don’t have the money!”
The woman jumps out of bed and flings open the window.”Sam.” she shouts .”Sam ! Sam !”
Finally ,the neighbour opens the window.”What is it ?” he asks.
“You know the thousand dollars my husband owes you ? He doesn’t have it.”
She slams the window shut. ”Now,” she tells her husband,”you go to sleep and let him pace the floor.”
Đổi vai trò.
(Hay là một cách khất nợ không kém sáng tạo tài tình)
Ba giờ sáng rồi mà ông chồng cứ đi đi lại lại trong phòng. Bà vợ hỏi “Sao anh không ngủ được à?”
Ông chồng trả lời :” Anh nợ lão Sam bên cạnh 1000 đồng. Sáng mai phải trả lão ấy ,mà anh thì không có tiền.” 
Bà vợ nhảy phóc  ra khỏi giường, mở tung cửa sổ ra rồi lớn tiếng gọi “Sam ! Sam! Sam !” Cuối cùng ông hàng xóm mở cửa sổ ra hỏi:”Có chuyện gì thế ?”                           
“Anh biết cái số tiền một ngàn đồng mà chồng tôi nợ anh chứ gì? Anh ấy không có tiền để trả anh đâu”. Rứt lời,bà  đóng xập cửa sổ lại rồi bảo ông chồng “Thôi bây giờ anh đi ngủ đi, để cái việc đi đi lại lại trong phòng cho lão ấy.”  .../