Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

CA NHẠC VIỆT

From Sung Truong
Xin mời nghe những bài nhạc bất hủ.
1.   Ngô Thụy Miên (21 bài)      -    http://www.saigonocean.com/nghenhacNgoThuyMien/NTM.htm
2.   Từ Công Phụng (40 bài)      -     http://www.saigonocean.com/nghenhacTuCongPhung/NHACtucongphung.htm
3.   Thơ Phổ Nhạc (46 bài)      -    
http://www.saigonocean.com/nghenhacThiCaTrongAmNhac/NHACthicatrongamnhac.htm